اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   اسماعیل حاکمی
اسماعیل حاکمی
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
بهارستان ۱. بهارستان (تصحیح)
نویسنده: عبدالرحمن جامی
انتشارات اطلاعات، چاپ هشتم، ۱۳۹۵ش.
انتشارات اطلاعات، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۱ش.
انتشارات اطلاعات، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۵ش.
اشراف و نشر:
متون تاریخی ۲. متون تاریخی (کوشش در نشر)
انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۴ش.