اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   میرشمس الدین ادیب سلطانی
میرشمس الدین ادیب سلطانی
آثار موجود در کتابخانه
درآمدی بر چگونگی شیوه ی خط فارسی ۱. درآمدی بر چگونگی شیوه ی خط فارسی
امیرکبیر، چاپ سوم، ویرایش سوم، تهران، ۱۳۷۸ش.
۲. پژوهشی در پیرامون مسئله ی تصمیم در منطق‌ طرح‌ چند خوارزمیک‌ تحلیلی‌ - معنایی‌
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
راهنمای آماده ساختن کتاب ۳. راهنمای آماده ساختن کتاب
برای‌ مولفان‌، مترجمان‌، ویراستاران‌، رسانه‌گران‌، کتابداران‌، ناشران‌، چاپخانه‌ها و دوستداران‌ کتاب‌
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ویرایش سوم، تهران، ۱۳۸۱ش.
ترجمه:
۴. بنیادهای منطق نگریک
امیرکبیر، ویرایش ششم، تهران، ۱۳۸۰ش.
۵. جستارهای فلسفی
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۳ش.
۶. رساله ی منطقی ـ فلسفی
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.
۷. سنجش خرد ناب
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۲ش.