اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   پل کراوس
پل کراوس
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
اخبار حلاج ۱. اخبار حلاج (تصحیح)
نسخه‌ای‌ کهن‌ در سیرت‌ حسین بن منصور حلاج
مترجم: حمید طبیبیان
انتشارات اطلاعات، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۳ش.، با تعلیق: حمید طبیبیان، مصحح: لوئی ماسینیون
السیرة الفلسفیة ۲. ترجمه السیرة الفلسفیة (تصحیح و مقدمه)
به کوشش: دکتر مهدی محقق
مترجم: عباس اقبال آشتیانی
• السیرة الفلسفیة، شرکت انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۱ش.