اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   حمید طبیبیان
حمید طبیبیان
آثار موجود در کتابخانه
فرهنگ فرزان ۱. فرهنگ فرزان
فارسی- عربی
نشر و پژوهش فرزان روز، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۸ش.
ترجمه:
ترجمه رساله نقد النقود فی معرفة الوجود ۲. ترجمه رساله نقد النقود فی معرفة الوجود
نویسنده: سید حیدر آملی
• رساله نقد النقود فی معرفة الوجود، انتشارات اطلاعات، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۴ش.
اخبار حلاج ۳. اخبار حلاج (ترجمه و تعلیق)
نسخه‌ای‌ کهن‌ در سیرت‌ حسین بن منصور حلاج
انتشارات اطلاعات، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۳ش.، مصحح: لوئی ماسینیون و پل کراوس
ترجمه المظاهر الالهیه ۴. ترجمه المظاهر الالهیه
• المظاهر الالهیه، امیرکبیر، تهران، ۱۳۶۴ش.
زندگینامه و آثار شیخ طوسی ۵. زندگینامه و آثار شیخ طوسی
مترجم: علیرضا میرزا محمد
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ دوم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۶ش.
نخبة الدّهر في عجائب البرّ والبحر ۶. نخبة الدّهر في عجائب البرّ والبحر
اساطیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.