اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد زفزاف
محمد زفزاف
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
شرح شافیه ابن الحاجب مع شرح شواهده ۱. شرح شافیه ابن الحاجب (تصحیح)
شارح: محمد بن حسن رضی الدین استرآبادی
• شرح شافیه ابن الحاجب مع شرح شواهده ، دار الکتب العلمیة، چاپ اول، بیروت، 1975م.، 4 جلد، مصحح: محمد نورالحسن و محمد محی الدین عبدالحمید
• شرح شافیه ابن الحاجب مع شرح شواهده، دار الکتب العلمیة، بیروت، 1975م.، 4 جلد، مصحح: محمد نورالحسن و محمد محی الدین عبدالحمید