اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   علی رضاقلی
علی رضاقلی
آثار موجود در کتابخانه
جامعه شناسی خودکامگی ۱. جامعه شناسی خودکامگی
تحلیل جامعه شناسی ضحاک ماردوش
نشر نی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۳ش.
جامعه شناسی نخبه کشی قائم مقام ، امیرکبیر، مصدق ۲. جامعه شناسی نخبه کشی قائم مقام ، امیرکبیر، مصدق
تحلیل‌ جامعه‌شناختی‌ برخی‌ از ریشه‌های‌ تاریخی‌ استبداد و عقب‌ماندگی‌ در ایران‌
نشر نی، چاپ 21م، تهران، ۱۳۸۲ش.