اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   دولتشاه سمرقندی
دولتشاه سمرقندی
آثار موجود در کتابخانه
تذکرة الشعراء ۱. تذکرة الشعراء
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش.، با مقدمه: فاطمه علاقه، مصحح: فاطمه علاقه
اساطیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۲ش.، مصحح: ادوارد گرانویل براون، به کوشش: ادوارد گرانویل براون