اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   اسکندر بیگ ترکمان
اسکندر بیگ ترکمان
آثار موجود در کتابخانه
تاریخ عالم آرای عباسی ۱. تاریخ عالم آرای عباسی
امیرکبیر، 2 جلد، اشراف: استاد ایرج افشار، با مقدمه: استاد ایرج افشار
عالم آرای شاه اسماعیل ۲. عالم آرای شاه اسماعیل
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۴ش.، با مقدمه: اصغر منتظر صاحب، با تعلیق: اصغر منتظر صاحب، مصحح: اصغر منتظر صاحب