اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عیسی عبدی
عیسی عبدی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
امویان ۱. امویان
نخستین دودمان حکومت گر در اسلام(661 ـ 750م)
امیرکبیر، تهران، ۱۳۸۶ش.