اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   سعید عدالت نژاد
سعید عدالت نژاد
آثار موجود در کتابخانه
۱. اندر باب اجتهاد جستارهایی‌ درباره‌ کارآمدی‌ فقه‌ اسلامی‌ در دنیای‌ امروز
جستارهایی‌ از عبدالکریم‌ سروش‌، حسینعلی‌ منتظری‌...
انتشارات طرح نو، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
ترجمه:
اقتدا به مسیح ۲. اقتدا به مسیح (ترجمه و مقدمه)
زمینه ای برای گفتگوی عرفانی اسلام و مسیحیت
انتشارات طرح نو، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۳ش.