اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مهدی فرشاد
مهدی فرشاد
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
طبیعیات ارسطو ۱. طبیعیات ارسطو
نویسنده: ارسطو
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۳ش.