اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عفیف عسیران
عفیف عسیران
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
تمهیدات ۱. تمهیدات (تصحیح و تعلیق و مقدمه)
نویسنده: عبدالله عین القضاة همدانی
کتابخانه منوچهری، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۰ش.
اشراف و نشر:
نامه های عین القضات همدانی ۲. نامه های عین القضات همدانی (کوشش در نشر)
نویسنده: عبدالله عین القضاة همدانی
انتشارات زوار، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۲ش.، 2 جلد، به کوشش: علینقی منزوی تهرانی