اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   فریدون سپری
فریدون سپری
آثار موجود در کتابخانه
پژوهشی درباره امامان اهل سنت ۱. پژوهشی درباره امامان اهل سنت
امام ابوحنیفه، امام مالک، امام شافعی و امام احمد بن حنبل
کردستان، سنندج، ۱۳۸۰ش.
خلفاء راشدین در قلمرو نظم و نثر فارسی ۲. خلفاء راشدین در قلمرو نظم و نثر فارسی
کردستان، چاپ اول، سنندج، ۱۳۷۸ش.