اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   حسین معصومی همدانی
حسین معصومی همدانی
آثار موجود در کتابخانه
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی پروفسور رشدی راشد ۱. زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی پروفسور رشدی راشد
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران، ۱۳۸۵ش.، 100 جلد
استاد بشر ۲. استاد بشر (تألیف و ویراستاری)
پژوهش هایی در زندگی، روزگار، فلسفه و علم خواجه نصیر الدین طوسی
گردآورنده: محمدجواد انواری
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.، ویراستار: محمدجواد انواری
ترجمه:
جزء و کل ۳. جزء و کل
مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ۱۳۶۸ش.
ایرانیها چه رویایی در سر دارند؟(تهران‌:1357 ) ۴. ایرانیها چه رویایی در سر دارند؟(تهران‌:1357 )
انتشارات هرمس، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۶ش.
ویراستاری و مقدمه:
۵. درآمدی به منطق جدید (ویراستاری)
نویسنده: ضیاء موحد محمدی
شرکت انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چاپ دوم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۲ش.
آثار ترجمه شده:
شعر امروز ایران ۶. شعر امروز ایران
نویسنده: محمد حقوقی، احمد سمیعی
گردآورنده: موسی اسوار
مترجم عربی: موسی اسوار
• ضمیمه نامه فرهنگستان- 20، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ۱۳۸۴ش.