اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عباس یزدانی
عباس یزدانی
عباس یزدانی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
۱. تجربه دینی
موسسه فرهنگی طه، چاپ اول، قم، ۱۳۷۷ش.
آثاری درباره عباس یزدانی:
جستجوگر حقیقت ۱. جستجوگر حقیقت
• قم، ۱۳۸۱ش.