اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمدرضا باطنی
محمدرضا باطنی
آثار موجود در کتابخانه
چهار گفتار درباره زبان ۱. چهار گفتار درباره زبان
انتشارات آگاه، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۵ش.
ترجمه:
مقدمه ای بر فلسفه ۲. مقدمه ای بر فلسفه
نویسنده: ابنوسنیتوس بوخنسکی
نشر البرز، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۰ش.