اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ابوالقاسم پورحسینی
ابوالقاسم پورحسینی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
۱. سقراط
وزارت فرهنگ و آموزش عالی،مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۶ش.، 2 جلد، ویراستار: احمد سمیعی