اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عبدالحسین نیک گوهر
عبدالحسین نیک گوهر
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
سرگذشت اتم ۱. سرگذشت اتم
تکاپوی جهانی ۲. تکاپوی جهانی
نشر نو، تهران، ۱۳۶۹ش.