اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   حمید احمدی
حمید احمدی
آثار موجود در کتابخانه
۱. قومیت و قوم گرایی در ایران
افسانه و واقعیت
نشر نی، تهران، ۱۳۷۸ش.
ترجمه:
۲. شریعتی در جهان
نقش‌ دکتر علی‌ شریعتی‌ در بیدارگری‌ اسلامی‌ از دیدگاه‌ اندیشمندان‌ و محققان‌ خارجی‌
انتشار، چاپ دوم، ایران، ۱۳۶۶ش.
پان ترکیسم ۳. پان ترکیسم
یک قرن در تکاپوی الحاق گری
نشر نی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۶ش.