اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   فریناز وفایی
فریناز وفایی
آثار موجود در کتابخانه
۱. کلمات متشابه در زبان انگلیسی
برای کلیه دانشجویان دانشگاهها...
نویسنده: منصور احمدی، شهرزاد شیده
نشر توتیا، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۰ش.