اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مرتضی آیة الله زاده شیرازی
مرتضی آیة الله زاده شیرازی
آثار موجود در کتابخانه
فرهنگ اصطلاحات روز فارسی ـ عربی ۱. فرهنگ اصطلاحات روز فارسی ـ عربی
نویسنده: محمد غفرانی
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.، به کوشش: ابراهیم اقبال
۲. منحی الشیخ المفید فی الاحتجاج اللغوی علی ضوء < رسالتان فی المولی>
• المقالات و الرسالات - 6، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، قم، ۱۴۱۳ق.، 100 جلد
ترجمه:
استناد نهج البلاغه ۳. استناد نهج البلاغه (ترجمه و تعلیق)
امیرکبیر، تهران، ۱۳۶۳ش.
تصحیح و تحقیق:
بخشی از تفسیری کهن به پارسی از مولفی‌ ناشناخته‌ (حدود قرن‌ چهارم‌ هجری‌) ۴. بخشی از تفسیری کهن به پارسی از مولفی‌ ناشناخته‌ (حدود قرن‌ چهارم‌ هجری‌) (تحقیق و تصحیح)
سرشناسه: بخشی از تفسیری کهن به پارسی
نویسنده: ناشناس
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.، با مقدمه: علی رواقی
نشریات:
۱. مقالات و بررسیها (مشاور علمى)
نشریه گروه تحقیقاتی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران
همچنین نگاه کنید
مقالات و بررسیها مقالات و بررسیها (مشاور علمى)