اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مهرداد وحدتی
مهرداد وحدتی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
صنایع فرهنگی مانعی بر سر راه آینده ۱. صنایع فرهنگی مانعی بر سر راه آینده
مرکز بین المللی گفتگوی تمدن ها، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.