اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   حسین کاظم زاده ایرانشهر
حسین کاظم زاده ایرانشهر
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
مکالمات ۱. مکالمات
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ ششم، تهران، ۱۳۷۵ش.
راه راست برای صلح در میان ملتها ۲. راه راست برای صلح در میان ملتها
اقبال، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۰ش.، با مقدمه: ابوالفضل حاذقی