اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مرتضی کتبی
مرتضی کتبی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
افکار عمومی ۱. افکار عمومی
نشر نی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.، با مقدمه: سرژ مسکوویچی