اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد جعفر یاحقی
محمد جعفر یاحقی
آثار موجود در کتابخانه
راهنمای نگارش و ویرایش ۱. راهنمای نگارش و ویرایش
نویسنده: مهدی ناصح
آستان قدس رضوی، شرکت به نشر، چاپ 18م، مشهد، ۱۳۸۰ش.
فرهنگ نام آوران خراسان ۲. فرهنگ نام آوران خراسان
۳. چون سبوی تشنه (ادبیات معاصر فارسی)
سرشناسه: محمد جعفر یاحقی
انتشارات جامی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۵ش.
تاریخ ادبیات ایران [کتابهای‌ درسی‌] سال‌ دوم و سوم آموزش‌ متوسطه‌ عمومی رشته‌ ادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌ ۴. تاریخ ادبیات ایران [کتابهای‌ درسی‌] سال‌ دوم و سوم آموزش‌ متوسطه‌ عمومی رشته‌ ادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌
۵. از جیحون تا وخش
گزارش سفر به ماوراءالنهر
نویسنده: مهدی سیدی
• چاپ اول
ارج نامه غلامحسین یوسفی ۶. ارج نامه غلامحسین یوسفی
زندگی، آثار، جستارهای متن پژوهی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸ش.
تصحیح و تحقیق:
روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن ۷. روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن (تصحیح)
مشهور به تفسیر شیخ ابوالفتح رازی
نویسنده: ابوالفتوح رازی
۸. سرو و تذور (تصحیح و مقدمه)
سرشناسه: نثاری تونی
نویسنده: نثاری تونی
ویراستاری و مقدمه:
تاریخ بیهقی ۹. تاریخ بیهقی (مقدمه)
سرشناسه: محمد بن حسین بیهقی
نویسنده: محمد بیهقی دبیر
دانشگاه فردوسی مشهد، چاپ سوم، مشهد، خرداد ۱۳۷۵ش.، مصحح: علی اکبر فیاض
نشریات:
۱. پاژ (سردبير)
همچنین نگاه کنید
پاژ پاژ (سردبير)