اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   فاطمه نبوی
فاطمه نبوی
آثار موجود در کتابخانه
کتابخانه دیجیتالی ۱. کتابخانه دیجیتالی
مبانی‌ نظری‌، محتوا، ساختار، سازماندهی‌، استانداردها و هزینه‌ها (همراه‌ با نگاهی‌ به‌ برخی‌ کتابخانه‌های‌ دیجیتالی‌ خارجی‌ و داخلی‌)