اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   یونس شکرخواه
یونس شکرخواه
آثار موجود در کتابخانه
واژه نامه ارتباطات ۱. واژه نامه ارتباطات
خبر ۲. خبر
خبرنویسی مدرن ۳. خبرنویسی مدرن
خجسته، چاپ اول، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۸۱ش.