اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد افضل الدین کاشانی
محمد افضل الدین کاشانی
آثار موجود در کتابخانه
مصنفات افضل الدین محمد مرقی کاشانی ۱. مصنفات افضل الدین محمد مرقی کاشانی
سرشناسه: محمد بن حسین باباافضل کاشانی
خوارزمی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۵ش.، مصحح: مجتبی مینوی و دکتر یحیی مهدوی
جامع الحکمة ۲. جامع الحکمة
بنیاد قرآن، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۰ش.، ویراستار: استاد محمدتقی دانش پژوه