اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   سعید عریان
سعید عریان
آثار موجود در کتابخانه
واژه نامه پهلوی ـ پازند ۱. واژه نامه پهلوی ـ پازند
فرهنگ پهلوی
ترجمه:
۲. نحو زبانهای ایرانی میانه غربی (ترجمه و تحقیق)