اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   علی مصباح
علی مصباح
آثار موجود در کتابخانه
ستارگان نهاوند ۱. ستارگان نهاوند
نور السجاد، قم، ۱۳۸۲ش.
تصحیح و تحقیق:
دیوان اشعار بهلول گنابادی: شیخ محمد تقی نظام الدینی مشهور به بهلول ۲. دیوان اشعار بهلول گنابادی (تعلیق)
به کوشش: محمد اکبریان نوغابی
شاعر: محمد تقی بهلول
• دیوان اشعار بهلول گنابادی: شیخ محمد تقی نظام الدینی مشهور به بهلول، نشر مرندیز، چاپ اول، خراسان، ۱۳۸۹ش.، با تعلیق: مهدی رمضانی