اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   نجی الله تفرشی بارزجانی
نجی الله تفرشی بارزجانی
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
البرهان فی التفسیر القرآن ۱. البرهان فی التفسیر القرآن (تصحیح)
نویسنده: سید هاشم بحرانی
چاپخانه آفتاب، تهران، ۱۳۳۴ش.، 4 جلد، مصحح: محمود موسوی زرندی
همچنین نگاه کنید
البرهان فی التفسیر القرآن البرهان فی التفسیر القرآن