اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   آیة الله حاج شیخ محیی الدین مامقانی
آیة الله حاج شیخ محیی الدین مامقانی
آیة الله حاج شیخ محیی الدین مامقانی
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
تنقیح المقال فی علم الرجال ۱. تنقیح المقال فی علم الرجال (تصحیح و محقق (35، 36))
مرآه الکمال لمن رام درک مصالح الاعمال ۲. مرآه الکمال لمن رام درک مصالح الاعمال (تصحیح)
نویسنده: آیة الله شیخ عبدالله مامقانی
شیخ محمد رضا مامقانی، چاپ دوم، قم، ۱۴۱۳ق.، 3 جلد