اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   رکن الدین همایونفرخ
رکن الدین همایونفرخ
آثار موجود در کتابخانه
دیوان امیر نظام الدین علیشیر نوایی «فانی» ۱. دیوان امیر نظام الدین علیشیر نوایی «فانی»
شاعر: امیر علی شیر نوائی
اساطیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
اشراف و نشر:
دستور جامع زبان فارسی ۲. دستور جامع زبان فارسی (کوشش در نشر)
نویسنده: عبدالرحیم همایونفرخ
علمی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۳۸ش.، 7 جلد