اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   احمد غماری حسنی
احمد غماری حسنی
آثار موجود در کتابخانه
فتح الملک العلی بصحة حدیث باب مدینة العلم علی ۱. فتح الملک العلی بصحة حدیث باب مدینة العلم علی
• فتح الملک العلی، المکتبة الحیدریة، چاپ دوم، نجف، ۱۳۸۸ق.، محقق: شیخ محمد هادی امینی نجفی، با تعلیق: شیخ محمد هادی امینی نجفی
• فتح الملک العلی، دلیل ما، چاپ اول، قم، ۱۳۸۶ش.، محقق: عمار عبدالامیر فهداوی، با مقدمه: حسن حسینی آل مجدد، با تعلیق: شیخ محمد هادی امینی نجفی
• علی بن ابی طالب امام العارفین و یلیه فتح الملک العلی، مطبعة السعاده، 1969م.، مصحح: احمد محمد مرسی
علی بن ابی طالب امام العارفین ۲. علی بن ابی طالب امام العارفین
• علی بن ابی طالب امام العارفین و یلیه فتح الملک العلی، مطبعة السعاده، 1969م.، مصحح: احمد محمد مرسی