اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مسیح ذبیحی
مسیح ذبیحی
آثار موجود در کتابخانه
گرگان نامه ۱. گرگان نامه
سرشناسه: مسیح ذبیحی
بابک، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۳ش.، به کوشش: استاد ایرج افشار
استرآباد نامه (سه سفرنامه،وقفنامه،سرگذشت) ۲. استرآباد نامه (سه سفرنامه،وقفنامه،سرگذشت)