اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   منصور صفت گل
منصور صفت گل
آثار موجود در کتابخانه
۱. قم در قحطی بزرگ 1288 قمری
تصحیح و تحقیق:
اعتراف نامه ۲. اعتراف نامه (تصحیح)
روزنامه خاطرات ابگر (علی اکبر) ارمنی، از جدید الاسلامان عهد شاه سلیمان و شاه سلطان حسین صفوی همراه با رساله شناخت به خط گرجی در اثبات تشیع از جدید الاسلامی گرجی از روزگار شاه عباس صفوی
مرآت واردات ۳. مرآت واردات (تعلیق و تصحیح و مقدمه)
تاریخ سقوط صفویان، پیامدهای آن و فرمانروایی ملک محمود سیستانی
نویسنده: محمد شفیع طهرانی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
شجرة الملوک ۴. شجرة الملوک (تحقیق و تصحیح و با توضیحات)
تاریخ منظوم سیستان از کهن ترین روزگاران تا فرمانروایی ملک بهرام کیانی در دهه های نخست حکومت قاجاران
نویسنده: صبوری، ناصح، ظهیر
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش.
ویراستاری و مقدمه:
دستور الملوک میرزا رفیعا ۵. دستور الملوک میرزا رفیعا (مقدمه)
نشریات:
۱. پژوهشهای علوم تاریخی (سردبیر)
همچنین نگاه کنید
پژوهشهای علوم تاریخی پژوهشهای علوم تاریخی (سردبیر)