اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد شکری فومشی
محمد شکری فومشی
آثار موجود در کتابخانه
۱. پژوهشهای ایرانی باستان و میانه
نویسنده: بدرالزمان قریب
طهوری، تهران، ۱۳۸۶ش.
مطالعات سغدی: مجموعه مقالات ۲. مطالعات سغدی: مجموعه مقالات
نویسنده: بدرالزمان قریب
طهوری، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش.