اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمدقاسم قاسمی گنابادی
محمدقاسم قاسمی گنابادی
آثار موجود در کتابخانه
شاه اسماعیل نامه ۱. شاه اسماعیل نامه
به ضمیمه شرح جنگ‌ها و احوال شاه‌اسماعیل اول
منظومه گوی و چوگان «کارنامه» ۲. منظومه گوی و چوگان «کارنامه»
• ضمیمه آینه میراث- 34، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۹۳ش.، با مقدمه: بهرام گرامی و زهرا مجیدی، با تعلیق: بهرام گرامی و زهرا مجیدی، مصحح: بهرام گرامی و زهرا مجیدی