اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمود تقی زاده داوری
محمود تقی زاده داوری
آثار موجود در کتابخانه
ویراستاری و مقدمه:
شیعیان پاکستان ۱. شیعیان پاکستان (با راهنمایی)
نویسنده: محمد اکرم عارفی
مؤسسه شیعه شناسی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۵ش.
اشراف و نشر:
تصویر شیعه در دائرة المعارف امریکانا (ترجمه و نقد مقالات شیعی دائرة المعارف امریکانا) ۲. تصویر شیعه در دائرة المعارف امریکانا (ترجمه و نقد مقالات شیعی دائرة المعارف امریکانا)
نشریات:
۱. شیعه شناسی (مدير مسئول)
الهیات،تاریخ و جامعه شناسی شیعیان
۲. بانوان شیعه (مدير مسئول)
جنسیت ،‎فرهنگ و دین
۳. اخبار شیعیان (مدير مسئول)
خبری و تحلیلی شیعیان جهان
۴. الاهیات اجتماعی (مدير مسئول)
همچنین نگاه کنید
شیعه شناسی- 33 شیعه شناسی- 33 (عضو)
شیعه شناسی- 34 شیعه شناسی- 34 (عضو)
الاهیات اجتماعی الاهیات اجتماعی (مدير مسئول)
شیعه شناسی شیعه شناسی (مدير مسئول)
بانوان شیعه بانوان شیعه (مدير مسئول)
اخبار شیعیان اخبار شیعیان (مدير مسئول)
عالمان شیعه عالمان شیعه
شیعیان افغانستان شیعیان افغانستان