اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   سعد ابن کمونه
سعد ابن کمونه
آثار موجود در کتابخانه
تعالیق عرالدولة ابن کمونة ۱. تعالیق عرالدولة ابن کمونة
• اسئلة نجم الدین الکاتبی عن المعالم لفخرالدین الرازی مع تعالیق عزالدولة ابن کمونه، دانشگاه آزاد برلین، مؤسسه مطالعات اسلامی، تهران، ۱۳۸۶ش.، محقق: زابینه اشمیتکه و رضا پورجوادی
الکاشف (الجدید فی الحکمة) ۲. الکاشف (الجدید فی الحکمة)
شرح التلویحات اللوحیة والعرشیة ۳. شرح التلویحات اللوحیة والعرشیة
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۱ش. برابر 2012م.، 3 جلد، محقق: نجفقلی حبیبی، با مقدمه: نجفقلی حبیبی
تصحیح و تحقیق:
اسئلة نجم الدین الکاتبی عن المعالم لفخرالدین الرازی مع تعالیق عزالدولة ابن کمونه ۴. اسئلة نجم الدین الکاتبی عن المعالم لفخرالدین الرازی (تعلیق)
نویسنده: نجم الدین کاتبی قزوینی
• اسئلة نجم الدین الکاتبی عن المعالم لفخرالدین الرازی مع تعالیق عزالدولة ابن کمونه، دانشگاه آزاد برلین، مؤسسه مطالعات اسلامی، تهران، ۱۳۸۶ش.، محقق: زابینه اشمیتکه و رضا پورجوادی