اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   جعفر شعار
جعفر شعار
آثار موجود در کتابخانه
تاریخ بناکتی ۱. تاریخ بناکتی
روضة اولی الالباب فی معرفة التواریخ و الانساب
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۸ش.
تصحیح و تحقیق:
اغراضُ السیّاسیة في اعراض الریّاسة ۲. اغراضُ السیّاسیه فی اعراض الریّاسة (تصحیح و به اهتمام)
نویسنده: محمد ظهیری سمرقندی
• اغراضُ السیّاسیة في اعراض الریّاسة، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، تهران، ۱۳۹۶ش.