اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   حبیب الله عباسی
حبیب الله عباسی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
رویکردهای شعر معاصر عرب ۱. رویکردهای شعر معاصر عرب
انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
تصحیح و تحقیق:
تاریخ جهانگشای جوینی ۲. تاریخ جهانگشای جوینی (تصحیح)
نویسنده: عطا ملک جوینی
انتشارات زوار، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۸ش.، 2 جلد، مصحح: ایرج مهرکی
اشراف و نشر:
سفرنامۀ باران ۳. سفرنامۀ باران (به اهتمام)
انتشارات سخن، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۷ش.