اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   علی صفری آق قلعه
علی صفری آق قلعه
آثار موجود در کتابخانه
نسخه شناخت ۱. نسخه شناخت (تألیف و تحقیق)
پژوهشنامه نسخه شناسی نسخ خطی فارسی
• نسخه شناخت، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.، با مقدمه: استاد ایرج افشار
تصحیح و تحقیق:
رساله جلدسازی (طیاری جلد) ۲. رساله جلدسازی (طیاری جلد) (تصحیح)
نویسنده: یوسف حسین
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.، با مقدمه: استاد ایرج افشار
اشراف و نشر:
تحفة العراقین ۳. تحفة العراقین (به کوشش)
ختم الغرایب
نویسنده: بدیل خاقانی شروانی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷ش.