اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   نور الله آشپز
نور الله آشپز
آثار موجود در کتابخانه
آشپزی دوره صفوی ۱. آشپزی دوره صفوی
متن دو رساله در آشپزی «کارنامه و مادة الحیوة»از دوره صفوی (عصر سلطنت شاه اسماعیل اول و شاه عباس اول)
به کوشش: استاد ایرج افشار
نویسنده: محمد علی باورچی