اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   رشید یاسمی
رشید یاسمی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
تاریخ ادبیات ایران ۱. تاریخ ادبیات ایران (مترجم جلد 4)
مترجم جلد 1: علی پاشا صالح
مترجم جلد 3: علی اصغر حکمت
مترجم جلد 4: بهرام مقدادی
مترجم قسمت اول از جلد 2: دکتر فتح الله مجتبائی
مترجم قمست دوم از جلد 2: غلامحسین صدری افشار
مروارید، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۵ش.، 4 جلد، تعلیق در جلد 4: دکتر عبدالحسین نوائی و ضیاءالدین سجادی
ویراستاری و مقدمه:
راهنمای قم ۲. راهنمای قم (مقدمه)
با 64 (شصت و چهار) گراور و یک نقشه
دفتر آستانه قم، تهران، ۱۳۱۷ش.