اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   سوسن اصیلی
سوسن اصیلی
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
اشرف التواریخ ۱. اشرف التواریخ (تصحیح)
وقایع مربوط به دوره حکومت محمد ولی میرزا در خراسان (سالهای 1218- 1231)
نویسنده: محمد تقی بن محمد مهدی نوری
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران