اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   خلیل زامل عصامی
خلیل زامل عصامی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
مذکرات المدرسة ۱. مذکرات المدرسة
حوار عقایدی بین التلمیذ والمعلم
بنیاد معارف اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۴۱۸ق.
چکیده مقالات کنگره بزرگداشت عبدالجلیل رازی قزوینی (زنده در560ق.) ۲. چکیده مقالات کنگره بزرگداشت عبدالجلیل رازی قزوینی (زنده در560ق.)