اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمدبن ابی البرکات جوهری نیشابوری
محمدبن ابی البرکات جوهری نیشابوری
آثار موجود در کتابخانه
جواهرنامه نظامی ۱. جواهرنامه نظامی
به کوشش: استاد ایرج افشار
با همکاری: محمدرسول دریاگشت
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.