اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   حسن محمود کاتب
حسن محمود کاتب
آثار موجود در کتابخانه
دیوان قائمیات ۱. دیوان قائمیات
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.، با مقدمه: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، با مقدمه انگلیسی: جلال حسینی بدخشانی، مصحح: جلال حسینی بدخشانی