اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مهوش السادات علوی
مهوش السادات علوی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
ساختار معنایی مثنوی معنوی دفتر اول ۱. ساختار معنایی مثنوی معنوی دفتر اول
نویسنده: سلمان صفوی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸ش.، با مقدمه: دکتر سید حسین نصر